وکیل مواد مخدر

شاخه ای از امور کیفری مختص به مواد مخدر می باشد و از آنجا که پرونده های مواد مخدر از حساسیت و اهمیت بالایی برخوردارند در صورت عدم آگاهی و به کارگیری وکیل ماهر و با تجربه در این زمینه ممکن است متهم این پرونده ها به سال ها حبس و یا حتی اعدام محکوم شوند.عوامل و شرایط متعددی دفاع از متهم مواد را سخت می کند و اشراف به قوانین مواد مخدر، تجربه و اخذ آرای متفاوت در این زمینه واشنایی با رویه ها ونظریه های قانونی از مزایای بهره بردن از وکیل تخصصی مواد مخدر در دفاع از این جرایم به شمار می آید.به خصوص در دفاع از متهمینی که فاقد سابقه می باشند،استناد صحیح به قوانین، درخواست و تقاضای اعمال تخفیف مجازات، اثبات بی‌گناهی وی، تعلیق اجرای مجازات وسایر کیفیات مخففه از محکمه همچنین بسیار حایز اهمیت می باشد.که همین عوامل دلیلی بر کاهش مجازات حبس یا مجازات نقدی متهم میگردد. بنابراین بهترین وکیل این موضوع فردی است که علاوه بر اشراف بر قوانین مبارزه با جرایم مواد مخدر آگاه از قوانین مرتبط همچون قانون مجازات حمل، قاچاق،مصرف مواد مخدرو….. نیز بوده تادر خصوص بررسی و پیدا کردن راه حل موثر جهت دفاع از متهم اقدام نمایدو در نهایت این انتخاب شماست که بتوانیم از دانش وکیل متبحر بهره برده و سرنوشت پرونده کیفری خود را به بهترین حالت ممکن تضمین نمایید.