لطفا حقیقت را بگویید

انتظار هر فردی از وکیل دفاع از حقوق از دست رفته خویش است با توجه به تجربیات حاصل از وکالت و البته اشراف بر قوانین حاکم حاصل می گردد ه حائز اهمیت در خصوص استفاده از عوامل فوق اظهارات و شنیده‌های وکیل از چگونگی حادثه از زبان موکل می باشد و ماجرا آنجاست که بودم …

لطفا حقیقت را بگویید ادامه »